วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)/นางทัศนีย์ ศรีโสภา หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2563 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งนิติกร พนักงานกองทุนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น (น.ส.ศุภนิดา พลศักดิ์) และรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ดังนี้

-ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จาก 9 อำเภอ (อำเภอแวงน้อย เขาสวนกวาง เมืองขอนแก่น ภูเวียง กระนวน เวียงเก่า โคกโพธิ์ไชย บ้านแฮด และอำเภอภูผาม่าน รวม 27 โครงการ เป็นเงิน 4,270,070 บาท

-ประเภทเงินอุดหนุน จาก 3 อำเภอ (อำเภอภูเวียง เมืองขอนแก่น และอำเภอน้ำพอง) รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 193,640 บาท

ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนฯ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในครั้งนี้ด้วย