วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมประเมินโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน กศน.ระดับอำเภอ/ตำบล โดยมี พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กำหนดดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้ กศน.อำเภอในสังกัดทั้ง 26 แห่ง และ กศน.ตำบลทั้ง 199 ตำบล ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทำงาน ให้เป็นสถานที่สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ Good Place และยังเป็นแหล่งธนาคารอาหาร Food Bank สำหรับชุมชนในพื้นที่ และได้กำหนดการประเมินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองของการประเมิน เป็นการลงพื้นที่อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน ดังนี้

-เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมิน กศน.อำเภอบ้านฝาง และประเมินห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฝาง โดยมี ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ และอำเภอบ้านแฮด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

-เวลา 14.00 – 16.00 น. ประเมิน กศน.ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน โดยมี ผอ.กศน.อำเภอพระยืน และคณะครู กศน.ตำบล ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการโครงการน้อมนำ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2) สร้างวัฒนธรรมการปลูกผัก และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (โคก หนอง นาโมเดล) รวมถึงการนำสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่