วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในรูปแบบ cluster โดยเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมซื้อ ร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 40 คน/ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน จำนวน 5 คน

ผลจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องรูปแบบวิธีการ และกลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่ม/ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด เชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม และจะนำไปขยายผลสู่กลุ่ม/ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่อไป