วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า ! ขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการอบรม และบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบงาน จาก 26 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 276 คน

โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน กอช. จังหวัดขอนแก่น และนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ผลจากการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯ ในวันนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กอช. เป้าหมายการขับเคลื่อน กอช.ในระดับพื้นที่ และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออม ในปีงบประมาณ 2564 จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจาก คลังจังหวัดขอนแก่น และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน กอช. พร้อมรับมอบภารกิจจากที่ประชุม ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กอช. และการรับสมัครตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน