วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขก.มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้พบปะนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอภูเวียง พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมร้านกาแฟไดโน่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอภูเวียงอีกด้วย ในการนี้ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมร้านกาแฟไดโน่ นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนและแผนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง กรม และจังหวัด ที่จะดำเนินการในปี 2564 ตัวแทนจากกลุ่มไพวัลย์ใยฝ้าย ได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ด้วย