วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมร่วมมือ OECD เร่งฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจโลก หลังวิกฤตโควิด-19

 (วันที่ 14 ธันวาคม 2563) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ ในพิธีเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี การลงนามในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และเป็นเวทีเจรจาเพื่อพัฒนาและกลั่นกรองนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก รวมทั้งประสานงานและช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาตามบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเป็นการจัดพิธีผ่านเว็ปไซต์ของ OECD สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
นายกรัฐมนตรียินดี และชื่นชม OECD ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความก้าวหน้าภายใต้กฎระเบียบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งไทยยินดีที่ได้ร่วมมือกับ OECD ตลอดมา โดยเฉพาะโครงการ Country Programme ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย พร้อมจะต่อยอดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมถึงพลเมืองไทยรุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีปรารถนาที่จะเห็นความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง OECD กับไทยและภูมิภาคให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย
 
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ทุกประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยนำเสนอ 3 ประเด็นสำคัญที่ควรผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

  1. ประชากรโลกต้องสามารถเข้าถึงยาและวัคซีนต้านโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์
  2. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ Micro SMEs แรงงานภาคบริการและสตรี เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง และในระดับภูมิภาค ไทยกำลังพัฒนาข้อริเริ่ม ASEAN SMEs Recovery Facility
  3. การบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างทั่วถึง