วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายทหาร นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนแม่บ้านทหารบก และแม่บ้านมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และในภาคค่ำ ได้ร่วมงานอาหารค่ำ ขณะที่พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารค่ำ ก่อนเสด็จเข้าประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ณ สำนักงานชลประทานที่ 6