วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น หนุนสินค้า OTOP เข้าร้านภูฟ้า สร้างรายได้วันเดียวกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาท

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และทีมงานนักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 30 ราย จากอำเภอต่าง ๆ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้าเลือกซื้อเพื่อนำเข้าจำหน่ายในร้านภูฟ้า
ซึ่งร้านภูฟ้า เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเสริมสร้างจิต สำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นชนบทห่างไกล โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ซึ่งยอดจำหน่ายในวันนี้รวมทั้งสิ้น 167,074 บาท​