วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมงานข้าวใหม่ปลามัน บ้านฉันเป็นจังซี่ ชุมชนบ้านแห้ว

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2563 ณ หนองทุ่งมน บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น/นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวใหม่ปลามัน บ้านฉันเป็นจังซี่ ชุมชนบ้านแห้ว” ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมภายในงาน
โอกาสนี้ ท่านประภัตร โพธสุธน พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมสินค้า OTOP และให้กำลังกลุ่ม/ผู้ประกอบการที่มาร่วมจำหน่ายภายในงาน
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม โดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นำเสนอข้อมูลภารกิจงานพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อาหารพื้นถิ่น /การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการเตรียมพื้นที่ในการขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอ จำนวน 12 ราย และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชุมชน
งานนี้ นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอซำสูง และทีมเจ้าหน้าที่ พช. กลุ่มองค์กรเครือข่าย ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมนำกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่าย จำนวน 15 กลุ่ม มียอดจำหน่ายรวม 30,000 บาท