วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

รัฐมนตรีช่วยเกษตร และรัฐมนตรีช่วยแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (รมช.รง) นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม  จ่าเอก วันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชมคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร สนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดย รมช.กษ. และ รมช.รง. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และได้ให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ ท่านได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมทรัพย์สิน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว