วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ปตท. รับรางวัล Sustainable Business Awards Thailand 2019

คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (สานพลังฯ) รับรางวัลชนะเลิศ Sustainable Business Awards Thailand 2019 ในสาขา Supply Chain Management ระดับบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ซึ่ง Sustainable Business Award Thailand เป็นรางวัลระดับภูมิภาค จัดโดย Global Initiative ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านความยั่งยืนระดับโลก เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจในแต่ละประเทศทั่วโลกขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืน สำหรับปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Awards Ceremony) โดยรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกอย่าง PricewaterhouseCoopers (PwC) และผู้ตัดสินชั้นนำระดับประเทศทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และภาคสื่อมวลชน อันเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารผู้มีส่วนได้เสียอย่างดีเยี่ยม
ทั้งนี้ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.