วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ประกาศกระทรวงทรัพยาฯ เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เป็นไม้หวงห้าม

10 ธ.ค. 2020
2784

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ลงนามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เป็นไม้หวงห้าม(พ.ศ.2563) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เป็นไม้หวงห้ามขณะนี้อยู่ในระหว่างนำส่งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป