วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น 2 มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่นภายใต้ แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กิจกรรมภายในงานได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การเปิดงาน และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และสถานการณ์การทุจริต โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. การกล่าวประกาศเจตนารมณ์สุจริต ซึ่งนำกล่าวโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ และ กิจกรรมรับชมเทปการบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “ต้านโกง” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต