พช.ภูเวียง ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเจ้าของแปลงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 13 แปลง ดังนี้

 1. นาย อดุลยรัตน์ นามบุตร หมู่ที่9 ตำบลหนองกุงเซิน
 2. นาง สำราญ ขึ้นเสียง หมู่ที่2 ตำบลหนองกุงธนสาร
 3. นาง ภัสนีย์ แสงอ่อน หมู่ที่4 ตำบลนาหว้า
 4. นางทองเพชร ตัวงาม หมู่ที่1 ตำบลกุดขอนแก่น
 5. นายสยาม สุขขี หมู่ที่1 ตำบลกุดขอนแก่น
 6. นางกรกมล. หนูช่างสิงห์ หมู่ที่4 ตำบลบ้านเรือ
 7. นายสวัสดิ์ หลินโนนแดง หมู่4 ตำบลสงเปือย
 8. นายสมบูรณ์ พระพล หมู่ที่8 ตำบลสงเปือย
  9.นายศุภชัย ศรีบุญเรือง หมู่ที่2 ตำบลดินดำ
 9. นายสมหมาย ศรีภูทอง หมู่ที่6 ตำบลดินดำ
 10. นายสุวิทย์ ทองเขียว หมู่ที่2 ตำบลหว้าทอง
 11. นายสุชาติ นาใจคง หมู่ที่4 ตำบลหว้าทอง
 12. นายประจักร์ สิงห์เพ็ง หมู่ที่6 ตำบลทุ่งชมพู
  ซึ่งผลจากการลงพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูลเกี่ยวกับดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่และความต้องการของเจ้าของแปลง ทั้งนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จักได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการฯ
  ในการนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป