วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ประชุมฯการบริหารความเสี่ยง และการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการบริหารความเสี่ยง และการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นทุกระดับ จำนวน 143 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน, ด้านการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัติตัวเป็นข้าราชการที่ดี และสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวิทยากรจาก ป.ป.ท.เขต 4 มาให้ความรู้ในแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 และกล่าวถึงผลการตรวจราชการประจำปี 2563 ตามนโยบายรัฐบาล, นโยบายกรมฯ ทั้งด้านการบริหาร คน งาน เงิน รวมถึงประเด็นการตรวจราชการในเดือน ธันวาคม 2563 และความคาดหวังของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่อยากให้พัฒนากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องไปกิน -นอน กับชาวบ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และขอให้ทุกจังหวัดมีกรณีศึกษากิจกรรม/งานที่โดดเด่นเดือนละ 1 เรื่อง เพื่อให้ พช.ขอนแก่น สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ชี้แจงผลการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จากการฝึกอบรมฯ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ผลจากการฝึกอบรมในวันนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ