วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ภูเวียง ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเจ้าของแปลงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 8 แปลง ดังนี้

 1. นางมะลัยพร โสมาบุตร หมู่ที่16 ตำบลหนองกุงธนสาร
 2. นางเทวี พรมรินทร์ หมู่ที่1 ตำบลหนองกุงธนสาร
 3. นายปอน ทองพุฒ หมู่ที่1 ตำบลบ้านเรือ
 4. นายฉลอง นาถ่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู
 5. นายสมบูรณ์ พระพล หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย
 6. นางภัสนีย์ แสนอ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า
 7. นายจตุพล ชัยเนตร หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น
 8. นางเดือนเพ็ญ พูนพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น
  ซึ่งผลจากการลงพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูลเกี่ยวกับดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่และความต้องการของเจ้าของแปลง ทั้งนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จักได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการฯ
  ในการนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

ในวันเดียวกัน/นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาวเจนจิรา เรืองศรี และนางสาวสุนิสา​ เมืองปัญญา นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่ ติดตามและสำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่น​ จำนวน 2 แปลง

แปลงที่1 นายจตุพล​ ชัยเนตร บ้านเลิงแสง​ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น
แปลงที่2​ นางเดือนเพ็ญ​ พูนพันธ์​ บ้านโนนสำราญ​ หมู่ที่​ 8 ตำบลกุดขอนแก่น​

ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้สำรวจจำนวนต้นไม้ที่เจ้าของแปลงได้ปลูกไว้ สอบถามถึงสภาพดิน น้ำ และความต้องการของเจ้าของแปลง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป