วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมบันทึกภาพแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ครบทั้ง 3 ด้าน

รางวัลประวัติศาสตร์3 ซ้อน# เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมบันทึกภาพแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ครบทั้ง 3 ด้าน

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 19 ปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 จนถึง พ.ศ.2563) ของการพิสูจน์ความสำเร็จถึงความร่วมมือผ่านกิจกรรมโครงการนับ 100 โครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมประกวดกับสถาบันพระปกเกล้า (รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการทีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์) ซึ่งเทศบาลได้รับรางวัลพระปกเกล้าที่มีความเป็นเลิศ ทั้ง 3 ด้าน มาโดยตลอด จำนวน 10 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำนั้น จะต้องได้รับรางวัลพระปกเกล้าที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านจำนวน 3 ครั้ง ภายใน 5 ปี โดยในปีนี้เทศบาลได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ปี พ.ศ.2549 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ปี พ.ศ.2559 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม , ปี พ.ศ.2563 รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 3 แห่งของประเทศที่ได้รับพระปกเกล้าทองคำครบทั้ง 3 ด้าน คือ เทศบาลนครขอนแก่น ,เทศบาลนครยะลา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
  ดังนั้น เพื่อเป็นการบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมบันทึกภาพในครั้งนี้ อาทิ สมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ พี่น้องชุมชน 95 ชุมชน หน่วยภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดเทศบาล เป็นต้น ซึ่งมางเทศบาลจะได้นำภาพดังกล่าวส่งมอบความภาคภูมิใจและความทรงจำที่ดีให้กับทุกท่าน ตลอดจนจะดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
   นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และพี่น้องชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด ตลอดจนสามารถได้รับรางวัลเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพร้อม นักจัดรายการวิทยุชุมชนระดับคุณภาพ นายคงเดช พุทธรรมา ประธานชุมชนบ้านหัวสะพาน อ.่มือง จ.ขอนแก่นให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน.
   ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน