วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ภูเวียง เตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอภูเวียง และนักปฏิบัติการ ทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมรับ โคก หนอง นา โมเดล ดังนี้
เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล แปลงของ นายศุภชัย ศรีบุญเรือง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผน ในการดำเนินงานตามโครงการ
เวลา 13.00 น. ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งบทบาท ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้ยึดผลประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนต่อไป