วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

กฟผ. อัพเกรด ‘ห้องเรียนสีเขียว 2020’

กฟผ. อัพเกรด ‘ห้องเรียนสีเขียว 2020’ ผสานเทคโนโลยียุคใหม่ ทันสมัยกว่าเดิม พร้อมเปิดใช้งานแห่งแรก ที่ รร.สันป่าตองวิทยาคมดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ผ่านการโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โครงการที่ปรึกษาพลังงาน โครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้และ สร้างความตระหนักด้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียวและโครงการชีววิถี เพื่อร่วมสร้างสังคมภูมิปัญญาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การขยายผลสู่ครัวเรือนชุมชน และประชาชนทั่วไป
สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยแบ่ง การดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมส่งเสริมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการปรับปรุงและออกแบบอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเป็นอาคารเบอร์ 5 พร้อมติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 15 กิโลวัตต์ และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ตลอดจนบอร์ดนิทรรศการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว 2020 เป็นแห่งแรก ซึ่งมีจุดเด่นใน การผสมผสานข้อมูลความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ แบบโต้ตอบสองทาง หรือ Interactive Learning ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ผ่านเยาวชนร่วมขับเคลื่อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดย กฟผ. ได้ริเริ่มและจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันตั้งกระจายให้ความรู้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนเครือข่ายรวมแล้ว 414 แห่ง ทั่วประเทศ