วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564

ไทยออยล์ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous

ไทยออยล์ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัลใน งานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปี 2563 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย คุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการ-แรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ
โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินกิจการตามมาตรฐาน ISO26000 มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอ โครงการ วิ่ง “เพื่อโลก” เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการออกกำลังกาย และให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน ซึ่งถือเป็นโครงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW