วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการพืจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านฯ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนฯ ในระหว่างวันที่ 19, 22 มิถุนายน 2563
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมนัดหมายคณะกรรมการตามกำหนดการฯ