วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก.จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง ในงาน “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” งานเทศกาลไหมฯ

วันนี้ 6 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลง OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ประชาชนทั่วไป และประเภทผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ นอกจากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
โดยมี นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น พัฒนาการอำเภอชนบท พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก ร่วมรับชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด ทั้งสองประเภท ที่ผ่านเข้ารอบ ประเภทละ 5 คน ซึ่งดำเนินการประกวดมาตั้งแต่วันที่ 3, 5 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการร้องเพลง จำนวน 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, โรงเรียนกัลยาณวัตร และนักร้อง/นักแต่งเพลง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้
ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงประเภทประชาชนทั่วไป มีดังนี้
📌รางวัลชนะเลิศ นางสาววรรณวิภา ถาโคตร
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจงถนอม สืบสิงห์
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายศุภกรณ์ ทศวัฒน์
และประเภทผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่
📌รางวัลชนะเลิศ นายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางมุ่ย นันดี
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางเพชรา ลิวงศ์
ด้านการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันยังคงคึกคักเช่นเดิม มีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้มากถึง 4,297,229 บาท รวม 8 วัน มียอดจำหน่ายสะสมทั้งสิ้น 27,271,379 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.บ้านทองสมสมัย 260,000 บาท
2.อัญชลีไหมไทย 143,000 บาท
3.ดรุณีอาหารทะเล 90,000 บาท
4.ร้านกนกเจมส์แอนด์จิวเวลรี 75,400 บาท
5.ณัฐภาภรณ์ไหมไทย 71,000 บาท