วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น /จัดประกวดออกแบบผ้าตามโครงการ CDD Young Designer Contest

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบผ้าตามโครงการ CDD Young Designer Contest ของจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ concept “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” DVERYDAY EVERYWEAR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงจากนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อายุระหว่าง 15-30 ปี ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าประกวด จำนวน 8 ราย จากอำเภอเมืองขอนแก่น ชนบท บ้านไผ่ แวงใหญ่ และอำเภอหนองเรือ
ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผศ.ดร.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสาวพิกุล สันเต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการประกวด
ผลการประกวดออกแบบผ้า CDD Young Designer Contest จังหวัดขอนแก่น มีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิมพ์นารา จันชานิธิสกุล อายุ 15 ปี ม. 2 ต.ชนบท อำเภอชนบท ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเข้ารับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวชัญญา อินทร์โก อายุ 22 ปี ม.2 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวสุนิษา เกตคำ อายุ 21 ปี ม.6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น