วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564

พช.ภูเวียง เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. /นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรนิษฐา ปู่พันธ์ และนางสาวมลทิวา บรรพโคตร นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ ติดตามและสำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสาร จำนวน 4 แปลง ได้แก่

(1) นางลำไพ บุญไตรย์ ม.6 ตำบลหนองกุงธนสาร

(2) นางสำราญ ขึ้นเสียง ม.2 ตำบลหนองกุงธนสาร

(3)นางมะลัยพร โสมาบุตร ม.16 ตำบลหนองกุงธนสาร

(4)นางเทวี พรมรินทร์ ม.1 ตำบลหนองกุงธนสาร

ซึ่งผลจากการติดตามและสำรวจพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้สอบถามถึงสภาพดิน น้ำ และความต้องการของเจ้าของแปลง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

2-พช.ภูเวียง : เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง และ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ ติดตามและสำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่เป้าหมาย 9 ตำบล จำนวน 22 แปลง

ซึ่งผลจากการติดตามและสำรวจพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้สอบถามถึงสภาพดิน น้ำ และความต้องการของเจ้าของแปลง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป