พช.ขก. พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ แปลงนายสุพจน์ พิมพิสาร ม.2 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงโคกหนองนา ของนายสุพจน์ พิมพิสาร เพื่อเตรียมตวามพร้อมในการต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 ธันวาคม 2563 และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ ม.2 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายภารกิจในการเตรียมพื้นที่ ดังนี้
1) การปรับพื้นที่ทางเดิน
2) การทำเฉวียนต้นไม้
3) การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เรื่องโคกหนองนาตามจุดต่าง ๆ
4) เตรียมกิจกรรมการปลูกต้นไม้สำหรับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
5) การจัดทำข้อมูลประวัติของนายสุพจน์ พิมพิสาร
6) การจัดทำข้อมูล ป้ายข้อมูลกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ที่เน้นให้เห็นอัตลักษณ์ ของ พช.
ในการนี้ นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายไพรัช บุบผาชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาบริการฯ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ อำเภออุบลรัตน์ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อม