พัฒนาท้องถิ่น » พช.ภูเวียง เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

พช.ภูเวียง เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

3 ธันวาคม 2020
165   0

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา คงอักษร และนางสาวขนิษฐา เฉิดทรัพย์ ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่ ติดตามและ สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่ตำบลดินดำ จำนวน 3 แปลง ได้แก่
1) นายศุภชัย ศรีบุญเรือง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ
2) นายปัญญา ปราบแจะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ
3) นายสมหมาย ศรีภูทอง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ
ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แปลง ในครั้งนี้ ได้ได้สอบถามถึงสภาพดิน น้ำ และความต้องการของเจ้าของแปลง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป