วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

วันดินโลก สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2563 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดขอนแกน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีหมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน เป็นศาสตร์พระราชาที่สำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมราชบพิธ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดินที่ทรงเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ดังนั้นเนื่องในวันดินโลก ซึ่งกำหนดตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน รวมทังการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและแนวทางการดำเนินงานด้านดินทั้งระบบ กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวง ร.9 กับงานพัฒนาที่ดิน นิทรรศการพระราชดำริในหลวง ร.10 กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริ การนำอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตที่ผลิตจากดินที่มีคุณภาพ การสร้างอาชีพเสริมรายได้จากดิน การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและที่สำคัญคือการกำหนดฐานความรู้ในการพัฒนาที่ดินให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าเรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้ดินทั้งระบบ โดยมีทีมนักวิชาการคอยให้คำแนะนำ ตอบคำถาม รวมทั้งการเติมเต็มเทคนิควิธีของการใช้ดินในงานด้านต่างๆทั้งระบบอย่างครบถ้วน” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน เพราะประโยชน์ของดินนั้นมีมากมายนานัปการ ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดินจากรุ่นสู่รุ่น ให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้าใจในความเป็นดิน เพราะดินคือชีวิตของทุกสิ่ง ดังนั้นเด็กและเยาวชนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่นั้นได้ทำ และนำไปต่อยอด ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องก็จะคงไว้ซึ่งดินของไทยที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา/ปชส.ขก.