วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ภูเวียง เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวมลทิวา บรรพโคตรและนางสาววรนิษฐา ปู่พันธ์ ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่ ติดตาม สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในอำเภอภูเวียง แปลงของนายอุดร หอสูงเนิน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธนสาร
ทั้งนี้ ได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครัวเรือนเป้าหมายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถวางแผนออกแบบพื้นที่ตนเองอย่างง่ายได้
ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมาย ในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ