วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี/ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบประชุมทางไกล (conference) โดยมี พัฒนาการจังหวัด/ ผู้แทน ในเขตพื้นที่ ศพช.อุดรธานี 8 จังหวัด (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ ในครั้งนี้
นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ คกส.นาเรียง และ คกส.กาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็น ผอ.กลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานโคก หนอง นา โมเดล และ พัฒนาการอำเภอ รวมทั้งสิ้น 94 คน
โดยมีการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (conference)
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้ตำราบนดิน : กิจกรรมเดินชมพื้นที่ โดย คณะวิทยากร ศพช.อุดรธานี และ วิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศพช.อุดรธานี
ในการนี้ ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย