วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทน จนท. ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2563

 ราชกิจจานุเบกษา 30 พ.ย.2563 เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ในยาเสพติด ชนิดต่าง ๆ ดังนี้

(1) เฮโรอีน กรัมละ 25 บาท
(2) มอร์ฟีน กรัมละ 5 บาท
(3) โคคาอีน กรัมละ 5 บาท
(4) คีตามีน กรัมละ 10 บาท
(5) ซูโดอีเฟดรีน หรือ อีเฟดรีน กรัมละ 0.75 บาท

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ สำหรับแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ดังนี้

(1) ชนิดเม็ด เม็ดละ 0.50 บาท
(2) ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 25 บาท

ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ คำนวณตามน้ำหนักยาเสพติด ดังนี้

(1) กัญชาแห้ง กรัมละ 0.10 บาท
(2) กัญชาสด กรัมละ 0.02 บาท
(3) ยางกัญชา กรัมละ 0.20 บาท
(4) น้ำมันกัญชา กรัมละ 0.50 บาท
(5) ฝิ่น กรัมละ 3 บาท
(6) อาเซติค แอนไฮไดรด์ กิโลกรัมละ 2.50 บาท
(7) อีเทอร์ หรือ คลอโรฟอร์ม กิโลกรัมละ 0.75 บาท
(8) ซาฟรอล หรือ ไอโซซาฟรอล กิโลกรัมละ 0.75 บาท
(9) 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน กิโลกรัมละ 4 บาท
(10) เฟนิลอาเซติค อาซิด กิโลกรัมละ 4 บาท

ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติด ทุกชนิด ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 500,000 บาท

ข้อ 5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 6 บรรดาคาขอในการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดที่ได้ยื่นก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สมศักดิ์ เทพสุทิน