วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

พช.ขก. ลงพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ QD ปี2563 กรมการพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์สืบสานการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอนช้าง หมู่ที่1

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายศิริชัย ลีศิริเจริญทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ QD ปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าฝ้าย และกลุ่มทอเสื่อ เพื่อให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายให้นางจิตติพร ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย