วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิค covid-19

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63/ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยผู้เข้าร่วมขบวนแห่ทุกขบวน จะต้องเข้าตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง เพื่อเตรียมตั้งขบวนภายในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

จากนั้น ขบวนแห่ทุกขบวนได้พร้อมกันภายในบริเวณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อทำการแสดง จำนวน 6 ขบวน คือการแสดงขบวนที่ 1 ยอยศฟ้า เกริกก้องเกรียงไกร เทิดไท้องค์ราชัน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน การแสดงขบวนที่ 2 กำเนิดหม่อนไหม งามวิไลลายแคนแก่นคูน โดย เทศบาลนครขอนแก่นการแสดงขบวนที่ 3 สานสัมพันธ์คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยฮ้อยฮัก โดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงขบวนที่ 4 ม่วนซื่นโฮแซว แนววิถีเมืองขอน ออนซอนสมาร์ทซิตี้ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การแสดงขบวนที่ 5 แดนดินถิ่นเมืองเก่า ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นการแสดงขบวนที่ 6 อารยธรรมล้ำเลอค่า ภูมิปัญญาหมู่บ้านนวัตวิถี โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจากนั้น ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เคลื่อนไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ประจำปี 2563 เป็นลำดับต่อไปนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การแสดงของขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดรูปแบบของขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ที่ว่า งดงาม ตระการตา ผ้าไหมไทยเมืองขอน ออนซอนเมือง Smart City ซึ่งหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับการจัดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีการจัดแสดงขบวนแห่ที่มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตา แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวขอนแก่น ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานผ่านส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจร่วมชมการแสดงของขบวนแห่ฯ เป็นจำนวนมาก

ที่มา/ปชส.ขก.