วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. ปฐมนิเทศกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ จัดปฐมนิเทศชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติแก่กลุ่มผู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 และดำเนินการจับฉลากบูท ตามโซนผลิตภัณฑ์ที่กำหนด รวมจำนวน 274 บูท