วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขก. ร่วมประชุมสรุปภาพรวมการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE”

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พร้อมคณะ, ผู้แทนสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าพบนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อสรุปภาพรวมการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
โดยจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดการประชุมฯ ในหัวข้อ “การเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี เมืองหัตถกรรมโลกภาคอีสาน : การรื้อฟื้นวิถีหัตถกรรม บทเรียนจากขอนแก่นและสกลนคร” (World Craft Cities : Reviving the craft, Lesson from Khon Kaen and Sakon Nakon) สรุปประเด็นที่นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. การเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) กลุ่มผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน นักเรียน ประชาชน ทั้ง onsite และ online และ 2) กลุ่มเป้าหมายจาก 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การรับลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน นักเรียน ประชาชน และ 2) ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จาก 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การจัดที่นั่งสำหรับผู้บริหารจากส่วนกลาง และผู้แทนจาก 19 จังหวัด วิทยากรในงาน
4. การนำผู้บริหาร แขก VIP เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากชุมชน 16 ชุมชน
5.การเข้าสู่พิธีการ
6.การเสวนาหัวข้อ “การเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี เมืองหัตถกรรมโลกภาคอีสาน : การรื้อฟื้นวิถีหัตถกรรม บทเรียนจากขอนแก่นและสกลนคร” ในช่วงเวลา (Session) ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ เวลา 10.50 – 12.00 น. และงานเลี้ยงอาหารค่ำ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ และสรุปข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วย