วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ภูเวียง / เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ ติดตาม สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในอำเภอภูเวียง จำนวน 3 แปลง ได้แก่

1) นางเทวี พรหมรินทร์ บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงธนสาร

2) นางสำราญ ขึ้นเสียง บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร

3) นางมะลัยพร โสมาบุตร บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร

ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แปลง ในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ