วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

พช.ขก.ร่วมงานมหกรรมสานพลัง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่ายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2 โดย นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยดำเนินการ
โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงโครงการนี้ว่า การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนสร้างกลไกเพื่อส่งต่อข้อมูลให้เกิดการดูแลให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ รวมทั้งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง หรือได้รับการพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
ด้านนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทีมบริหารในระดับจังหวัดซึ่งเกิดจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ขอนแก่น ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนสร้างกลไกเพื่อส่งต่อข้อมูลให้เกิดการดูแลให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ รวมทั้งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง หรือได้รับการพัฒนาฝีมือ ทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยร่วมสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการ โดยอาศัยพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน