วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขก. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน OTOP City 2020

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะ และมอบแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2020 แก่คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น และมอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายในงาน OTOP City 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดยการสร้างโอกาสการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรบูทจำหน่ายสินค้า OTOP สำหรับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 49 บูท ประกอบด้วย
1) ประเภทอาหาร จำนวน 9 บูท
2) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 บูท
3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 บูท
4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 บูท
5) ประเภทสมุนไพร จำนวน 2 บูท
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือก จังหวัดขอนแก่น จักได้รายงานให้กรมฯ ทราบต่อไป