พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิสนจังหวัดขอนแก่น (คปจ.ขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (คปจ.ขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด ในเรื่องดังต่อไปนี้
-พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
-ขออนุมัติประกาศให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
-พิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรรับโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน
-พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
-การขออนุญาตขุดบ่อเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรให้เพียงพอตลอดทั้งปี รวมถึงการจ้างงาน เป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 จำนวน 39 ราย 39 แปลง ที่อยู่ในเขตการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามที่ครัวเรือนเป้าหมายขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ