พชขก.ประชุมเตรียมการติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

พช.ขอนแก่น : ประชุมเตรียมการติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📣 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการ เจ้าพนักงาน สพจ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบแนวทางในการออกนิเทศติดตาม สนับสนุนฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกำชับให้คณะทำงานฯ ทั้ง 4 คณะ ให้ความช่วยเหลือแนะนำ การดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดโดยเคร่งครัด
จากนั้น ได้ร่วมกันวางแผนการออกนิเทศติดตาม สนับสนุนฯ สพอ.ทั้ง 26 อำเภอ ตามแผนการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563