วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ก.แรงงาน ร่วมมือ ETDA สร้างไกด์คุณภาพ รับยุคดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ ETDA เดินหน้าหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำร่องกลุ่มมัคคุเทศก์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อสร้างแรงงานให้มีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซึ่งจะได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีความสนใจต้องการทำธุรกิจหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำอีคอมเมิร์ชตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์กลุ่มชุมชน สินค้า และขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เสริมสร้างแรงงาน กำลังคนทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงาน ให้มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ช อันเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
          ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 23 25 และ 26 พฤศจิกายน 2563 สอพธ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในหัวข้อเทคนิคการใช้งาน e-Commerce Platform ต่างๆ ในการขายสินค้า โดยทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE OA ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิด Facebook Page และการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จาก ETDA หัวข้อ การสร้างเนื้อหาเพื่อการขายสินค้าและบริการ ในรูปแบบ e-Commerce  การถ่ายภาพและการแต่งภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ Go Online ไปให้สุดแบบถูกกฎหมาย  โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก ETDA รวมถึงหัวข้อ “ออนไลน์ทั้งที เจอแต่ทัวร์ดี ไม่มีทัวร์ลง” โดยทีม Internet for Better Life จาก ETDA รวมระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มมัคคุเทศก์ จำนวน 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ชได้อย่าถูกต้องต่อไป
          “การสร้างแรงงานให้มีความรู้ให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายผลสู่การทำ e-Commerce  จะช่วยให้แต่ละชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากจะมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุด