วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และงานนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและร่วมประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการ พนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และงานนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการผู้ประสานงานโครงการ/กิจกรรม ได้สรุปและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในเรื่องดังต่อไปนี้
1.การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
2.โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
4.การขับเคลื่อน “ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่”
5.งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
7.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้

 1. กลยุทธ์
  -ทีมอำเภอ “ตั้ง 1 ทีมอำเภอ 1 ทีมตำบล ร่วมบูรณาการงานพัฒนาชุมชน”
  -บุคคล “ตั้ง 1 คน 1 งาน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง”
  -ทีมจังหวัด งานนโยบายกรมฯ 1 เรื่อง ต้องมีพื้นที่ศึกษาดูงาน 4 แห่ง/กลุ่มโซน (กลุ่มโซนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือก) โดยจังหวัดสร้างเครื่องมือ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย และแนวทางการติดตามสนับสนุนของสำนักงานพัฒนา
  2.งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์องค์กร สำหรับงานนโยบายหลักของกรมฯ เช่น เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมติ ครม. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ปลูกผักสวนครัว) โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” การขยายผลการปลูกผักจากวัดสู่ชุมชน ฯลฯ ต้องมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าว ส่วนงานที่เป็นงานฟังก์ชั่นของกรมฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ข่าว
  3.การดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เป็นสำนักงานน่าอยู่
  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”