วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ. กลุ่มงานสารสรเทศฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในวันนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี จึงได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า