วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภออุบลรัตน์

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 /โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

สืบเนื่องด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดารหรืออยู่ห่างไกล ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยบาลรัญญารักษ์ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจำนวนบุคลากรประมาณ 250 คน

นอกจกนี้ ยังมีกิจกรรม โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประขาชน” ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 60 หน่วยงาน เพื่อให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วย โดยได้รับกรสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้นำถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นได้นำงานบริการที่มีความจำเป็นมาให้บริการประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การมอบทุนการศึกษา มอบทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบโฉนดที่ดิน มอบพันธุ์ปลา การจำหน่ายสินค้า OTOP การบริการตัดผม การแจกจ่ายกล้าไม้ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การบริการให้คำปรึกษาต้านกฎหมาย ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ที่มา/ปชส.ขก.