วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.ขก.จัดประชุมคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมี ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันวางแผนเตรียมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่จังหวัดได้มอบหมายให้ สพจ.ขอนแก่น รับผิดชอบด้านการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้ Theme งาน “ วิถีใหม่ ภูมิปัญญาไทย สู่วิถีชุมชน”
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดงานในครั้งนี้ ในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กรมฯ รับทราบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จากนั้น ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ในฐานะกลุ่มงานรับผิดชอบประสานการจัดงานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระฯ
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ ดังนี้
1. กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และเครื่องประดับ และจำหน่าย OTOP ทั่วไป จำนวน 274 บูธ
2. กิจกรรมประกวด OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง ประเภท ประชาชนทั่วไป และประเภทผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
3. กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 35 บูธ
นอกจากนี้ ยังรับทราบภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายดำเนินการพิธีเปิด ฝ่ายจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง” ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอยู่เวรและตรวจเวรประจำวัน และฝ่ายประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ ซึ่งคณะทำงานแต่ละฝ่ายได้ประชุมวางแผนเตรียมดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หลังเสร็จสิ้นการประชุม