วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กฟผ. รับรางวัล SOE Award 2563

กฟผ. รับรางวัล SOE Award 2563 ดีเด่นด้านนวัตกรรม ‘ยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงโรงไฟฟ้า’ และ ‘โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล’
กฟผ. รับ 2 รางวัล ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ‘การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า’ และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ‘โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล’ จากงานมอบรางวัล SOE Award 2563 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. รับมอบรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ‘การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า’ ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างฉนวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า แล้วนำมาทดสอบค่าความแข็งแรงของห่วงโซ่พอลิเมอร์แล้ววิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของฉนวน จึงเป็นผลงานนวัตกรรมที่ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนและยืดอายุโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานเพื่อการพัฒนาประเทศ
นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างฝายต้นน้ำรอบพื้นที่เขื่อนและ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งช่วยลดตะกอนดินที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการ “7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า” และได้ต่อยอดสู่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม