วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม) โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทีมบูรณาการกลางพร้อมคณะ ร่ามพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้แทนจากกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมบูรณาการกลางเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสาตร์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการในส่วนที่ สนง.พัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น เสนอขอรับการสนับสนุนต่อไป