วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พช.ขอนแก่น สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ สตง.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หัองประชุมเจ้าจอมนรินทร์ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า นำโดยนายองอาจ อักษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า พร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ พช. และคณะกรรมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 25 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของหมู่บ้าน ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการทบทวนและส่งเสริมการบูรณาการแผนธุรกิจ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั้งนี้ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน รับทราบและให้ความร่วมมือ พร้อมดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว