วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ขก.) พิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ขก.) เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯ และนำเสนอโครงการภายใต้ข้อเสนอของสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทประชารัฐฯ ขอนแก่น บริษัท โอทอป เทรดเดอร์ ขอนแก่น วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์อุตสาหกรรมไมซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 โครงการหลัก : “พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด” 13 โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 253,763,500 บาท ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พช. 2,772 ราย/กลุ่ม 5,289 ผลิตภัณฑ์ ชุมชนท่องเที่ยว 114 หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมฯ ก.บ.จ.ขก.ด้วยความเรียบร้อย