วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขก.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชการ สพจ.ขอนแก่น เพื่อนำสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องกิจกรรม/ภารกิจงานที่ควรจะยกเลิก (ปิด) ภารกิจงานที่ควรปรับปรุง (เปลี่ยน) และภารกิจงานที่ควรทำใหม่ (เปิด) เพื่อวางแผนการและพัฒนาระบบการทำงานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน (แลหน้า) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ให้ประผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล