วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขก.ส่งมอบน้ำใจบบริจาคเงิน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องแก่นประชุมเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชการ เป็นผู้แทนชาว พช.ขอนแก่น ร่วมส่งมอบน้ำใจบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัยต่าง ๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น